TBOOX

多进程等待的跨平台实现


最近在xmake中,用lua的协程实现了多任务编译,效果还是不错的,不过后来发现一个问题:

如果所有编译进程都在处理编译,没有退出的时候,xmake的lua主进程会不断地在这些任务间,不停的切换轮询进程的状态,但是有没有机会执行其他任务,导致cpu过高,抢占了编译进程的cpu时间。。

那如果在等不到完成的进程时候,加入sleep等待呢,又会导致编译速度变慢,没法合理利用cpu。。

因此,为了解决这个问题,我打算扩展下lua的接口,实现了一个跨平台的多进程等待接口: process.waitlist 实现多个未完成进程的同时等待,让出xmake主进程的cpu时间,给其他编译进程充分利用

xmake中的lua代码如下:

    -- wait processes
    local tasks_finished = {}
    local procs_count = #procs
    if procs_count > 0 then

      -- wait them
      local procinfos = process.waitlist(procs, ifelse(procs_count < jobs, 0, -1))
      for _, procinfo in ipairs(procinfos) do
        
        -- the process info
        local proc   = procinfo[1]
        local procid  = procinfo[2]
        local status  = procinfo[3]

        -- check
        assert(procs[procid] == proc)

        -- resume this task
        local job_task = tasks[procid]
        local job_proc = coroutine.resume(job_task, 1, status)

        -- the other process is pending for this task?
        if coroutine.status(job_task) ~= "dead" then

          -- check
          assert(job_proc)

          -- update the pending process
          procs[procid] = job_proc

        -- this task has been finised?
        else

          -- mark this task as finised
          tasks_finished[procid] = true
        end
      end
    end

os.exec运行进程的接口实现中,如果当前进程没有立即退出,就通过协程切换出去,知道上面的多进程等待,获取到实际的退出进程后,直接定向切换到退出进程的os.exec中,继续完成后续操作,这样就不会有冗余切换问题:

-- execute shell 
function os.exec(cmd, outfile, errfile)

  -- open command
  local ok = -1
  local proc = process.open(cmd, outfile, errfile)
  if proc ~= nil then

    -- wait process
    local waitok = -1
    local status = -1 
    if coroutine.running() then

      -- save the current directory
      local curdir = os.curdir()

      -- wait it
      repeat
        -- poll it
        waitok, status = process.wait(proc, 0)
        if waitok == 0 then
          -- 外面的多进程等待到实际的状态值后,直接进行处理
          waitok, status = coroutine.yield(proc)
        end
      until waitok ~= 0

      -- resume the current directory
      os.cd(curdir)
    else
      waitok, status = process.wait(proc, -1)
    end

    -- get status
    if waitok > 0 then
      ok = status
    end

    -- close process
    process.close(proc)
  end

  -- ok?
  return ok
end

lua的上层调用有了,那怎么去实现这个跨平台的多进程等待呢?

在windows上我们能想到就是WaitForMultipleObjects这个接口了,我把它封装到了tbox里面具体实现如下:

tb_long_t tb_process_waitlist(tb_process_ref_t const* processes, tb_process_waitinfo_ref_t infolist, tb_size_t infomaxn, tb_long_t timeout)
{
  // check
  tb_assert_and_check_return_val(processes && infolist && infomaxn, -1);

  // make the process list
  tb_size_t        procsize = 0;
  HANDLE         proclist[256] = {0};
  tb_process_t const**  pprocess = (tb_process_t const**)processes;
  for (; *pprocess && procsize < tb_arrayn(proclist); pprocess++, procsize++)
    proclist[procsize] = (*pprocess)->pi.hProcess;
  tb_assertf(procsize < tb_arrayn(proclist), "too much waited processes!");


  // wait processes
  DWORD    exitcode = 0;
  tb_long_t  infosize = 0;
  DWORD result = tb_kernel32()->WaitForMultipleObjects(procsize, proclist, FALSE, timeout < 0? INFINITE : (DWORD)timeout);
  switch (result)
  {
  case WAIT_TIMEOUT:
    break;
  case WAIT_FAILED:
    return -1;
  default:
    {
      // the process index
      DWORD index = result - WAIT_OBJECT_0;

      // the process
      tb_process_t* process = (tb_process_t*)processes[index];
      tb_assert_and_check_return_val(process, -1);

      // save process info
      infolist[infosize].index  = index;
      infolist[infosize].process = (tb_process_ref_t)process;
      infolist[infosize].status  = tb_kernel32()->GetExitCodeProcess(process->pi.hProcess, &exitcode)? (tb_long_t)exitcode : -1; 
      infosize++;

      // close thread handle
      tb_kernel32()->CloseHandle(process->pi.hThread);
      process->pi.hThread = INVALID_HANDLE_VALUE;

      // close process
      tb_kernel32()->CloseHandle(process->pi.hProcess);
      process->pi.hProcess = INVALID_HANDLE_VALUE;

      // next index
      index++;
      while (index < procsize)
      {
        // attempt to wait next process
        result = tb_kernel32()->WaitForMultipleObjects(procsize - index, proclist + index, FALSE, 0);
        switch (result)
        {
        case WAIT_TIMEOUT:
          // no more, exit loop
          index = procsize;
          break;
        case WAIT_FAILED:
          return -1;
        default:
          {
            // the process index
            index += result - WAIT_OBJECT_0;

            // the process
            process = (tb_process_t*)processes[index];
            tb_assert_and_check_return_val(process, -1);

            // save process info
            infolist[infosize].index  = index;
            infolist[infosize].process = (tb_process_ref_t)process;
            infolist[infosize].status  = tb_kernel32()->GetExitCodeProcess(process->pi.hProcess, &exitcode)? (tb_long_t)exitcode : -1; 
            infosize++;

            // close thread handle
            tb_kernel32()->CloseHandle(process->pi.hThread);
            process->pi.hThread = INVALID_HANDLE_VALUE;

            // close process
            tb_kernel32()->CloseHandle(process->pi.hProcess);
            process->pi.hProcess = INVALID_HANDLE_VALUE;

            // next index
            index++;
          }
          break;
        }
      }
    }
    break;
  }

  // ok?
  return infosize;
}

如果在linux以及其他posix系统上,可以使用wait或者waitpid 接口,其实wait也就是相当于调用了 waitpid(-1, &status, ..),所以我这里就直接使用waitpid来实现了。。

它跟windows的WaitForMultipleObjects有些不同,不能传递指定需要等待哪些进程句柄,想要等待多个进程,只能传递-1,表示等待所有子进程

不过我们在封装接口的时候,可以还是传入多个要等待的子进程列表,如果获取到的子进程不在这个列表里面,就直接忽略掉,有的话就返回出来,这样的话,行为上就跟windows的差不多了。。

tb_long_t tb_process_waitlist(tb_process_ref_t const* processes, tb_process_waitinfo_ref_t infolist, tb_size_t infomaxn, tb_long_t timeout)
{
  // check
  tb_assert_and_check_return_val(processes && infolist && infomaxn, -1);

  // done
  tb_long_t infosize = 0;
  tb_hong_t time = tb_mclock();
  do
  {
    // wait it
    tb_int_t  status = -1;
    tb_long_t  result = waitpid(-1, &status, timeout < 0? 0 : WNOHANG | WUNTRACED);
    tb_check_return_val(result != -1, -1);

    // exited?
    if (result != 0)
    {
      // find this process 
      tb_process_t const** pprocess = (tb_process_t const**)processes;
      for (; *pprocess && (*pprocess)->pid != result; pprocess++) ;

      // found?
      if (*pprocess)
      {
        // save process info
        infolist[infosize].index = (tb_process_ref_t const*)pprocess - processes;
        infolist[infosize].process = (tb_process_ref_t)*pprocess;
        infolist[infosize].status = WIFEXITED(status)? WEXITSTATUS(status) : -1;
        infosize++;

        // attempt to wait other processes
        while (infosize < infomaxn)
        {
          // attempt to wait it
          status = -1;
          result = waitpid(-1, &status, WNOHANG | WUNTRACED);

          // error or timeout? end
          tb_check_break(result != 0);

          // find this process 
          tb_process_t const** pprocess = (tb_process_t const**)processes;
          for (; *pprocess && (*pprocess)->pid != result; pprocess++) ;

          // found?
          if (*pprocess)
          {
            // save process info
            infolist[infosize].index = (tb_process_ref_t const*)pprocess - processes;
            infolist[infosize].process = (tb_process_ref_t)*pprocess;
            infolist[infosize].status = WIFEXITED(status)? WEXITSTATUS(status) : -1;
            infosize++;
          }
          else break;
        }

        // end
        break;
      }
    }

    // wait some time
    if (timeout > 0) tb_msleep(tb_min(timeout, 60));

  } while (timeout > 0 && tb_mclock() - time < (tb_hong_t)timeout);

  // ok?
  return infosize;
}

最后贴下这个跨平台接口的是如何使用的,这里给了一个比较完整的demo

  // init processes
  tb_size_t    count1 = 0;
  tb_process_ref_t processes1[5] = {0};
  tb_process_ref_t processes2[5] = {0};
  for (; count1 < 4; count1++)
  {
    processes1[count1] = tb_process_init(argv[1], (tb_char_t const**)(argv + 1), tb_null);
    tb_assert_and_check_break(processes1[count1]);
  }

  // ok?
  while (count1)
  {
    // trace
    tb_trace_i("waiting: %ld", count1);

    // wait processes
    tb_long_t        infosize = -1;
    tb_process_waitinfo_t  infolist[4];
    if ((infosize = tb_process_waitlist(processes1, infolist, tb_arrayn(infolist), -1)) > 0)
    {
      tb_size_t i = 0;
      for (i = 0; i < infosize; i++)
      {
        // trace
        tb_trace_i("process(%ld:%p) exited: %ld", infolist[i].index, infolist[i].process, infolist[i].status);

        // exit process
        if (infolist[i].process) tb_process_exit(infolist[i].process);

        // remove this process
        processes1[infolist[i].index] = tb_null;
      }

      // update processes
      tb_size_t count2 = 0;
      for (i = 0; i < count1; i++) 
      {
        if (processes1[i]) processes2[count2++] = processes1[i];
      }
      tb_memcpy(processes1, processes2, count2 * sizeof(tb_process_ref_t));
      processes1[count2] = tb_null;
      count1 = count2;
    }
  }

相关文章

评论


链接

xmake 入门课程
course

技术交流群(QQ)
qqgroup